ofertawykonywanych usługOdszkodowania

PROJNORM przeprowadził w minionych latach wiele wycen, na podstawie których posiadacze nieruchomości otrzymywali wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciele gruntów ubiegali się na podstawie naszych opinii m.in. o wynagrodzenia znane powszechnie jako odszkodowania za słupy energetyczne. W ramach regulowania stanu prawnego władania cudzym gruntem dla potrzeb eksploatacji istniejących już urządzeń infrastruktury technicznej (linii przesyłowych), właścicielowi nieruchomości, na której niejednokrotnie od lat istnieją urządzenia przesyłowe, przysługuje:

a) wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (potocznie nazywane odszkodowaniem) należne właścicielowi gruntu, na którym posadowiona jest linia przesyłowa, obejmuje cały okres, przez który posiadacz korzystał z rzeczy. Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z terenu można żądać za dziesięć lat wstecz, licząc od dnia złożenia wniosku/pozwu w sądzie. Za wcześniejsze lata żądanie przedawnia się,

b) oszacowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego pomoże precyzyjnie określić wartość jednej ze składowych roszczenia, a tym samym oszacować prawdopodobną wysokość odszkodowania za słupy. Poznań jest siedzibą naszej firmy, lecz wycenę za bezumowne korzystanie przygotowujemy dla Klientów z całej Polski.

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Nie wszyscy właściciele nieruchomości uprawnieni do otrzymania odszkodowania za słupy energetyczne wiedzą, że mają do tego prawo. Należy skontaktować się ze specjalistą w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości.

 Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu obejmuje zawsze:

 • wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę;

dodatkowo może obejmować również odszkodowanie za:

 • obniżenie wartości nieruchomości powstałe na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • obniżenie wartości nieruchomości powstałego na skutek trwałego posadowienia urządzeń przesyłowych podczas ich budowy.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za słupy energetyczne?

O odszkodowanie za słupy mogą ubiegać się wyłącznie właściciele gruntu, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak słupy energetyczne, rury z gazem czy urządzenia cieplno-kanalizacyjne.

O odszkodowanie za służebność przesyłu mogą ubiegać się właściciele działek, którzy mają pewność, że przedsiębiorstwo przesyłowe w sposób bezumowny korzysta z ich nieruchomości. Warto przy tym pamiętać, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Oprócz określania wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości służymy również doradztwem w tym zakresie.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 roku (Ustawa Kodeks Cywilny art. 3051 – 3054 Dz. U. nr 16, poz. 93, 1964 r.) w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

Służebność przesyłu określa zakres, w jakim właściciel linii przesyłowych (np. zakład energetyczny, zakład wodno-kanalizacyjny, zakład gazowniczy, zakład ciepłowniczy) może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się lub mają się znajdować jego urządzenia przesyłowe. Powyższe ograniczone prawo rzeczowe pozwala na uregulowanie zaszłości, jak i daje możliwość wykorzystania nowej regulacji do zabezpieczenia przyszłego interesu prawnego przedsiębiorcy, już na etapie planowania inwestycji.

Ustanowienie prawa służebności przesyłu następuje na podstawie umowy (w formie aktu notarialnego) między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą na warunkach odpłatnych bądź nieodpłatnie. Jeśli uregulowanie stosunków pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą w drodze umowy jest niemożliwe, służebność przesyłu można ustanowić sądownie.

W przypadku umownego ustanawiania służebności przesyłu strony mogą wesprzeć się opinią rzeczoznawcy majątkowego w tym zakresie. W przypadku sądowego ustanowienia służebności, sąd określa to wynagrodzenie na podstawie opinii sporządzonej przez biegłego sądowego.

Ustalanie wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu to specjalność rzeczoznawców z firmy PROJNORM, której siedzibą jest Poznań. Może ona zostać ustanowiona jeszcze przed posadowieniem urządzeń przesyłowych, jak i wówczas, gdy słupy stoją już od lat. Umowa zawarta między dwoma stronami jest konieczna, inaczej o sprawie rozstrzyga sąd.

Wymagane dokumenty

 • numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiona infrastrukturą techniczną w sprawie wykazania istnienia oraz miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
 • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości (działek), na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu we wszystkich dokumentach planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy) stan na datę złożenia wniosku oraz na datę lokalizacji infrastruktury na nieruchomości*,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego – np. wysokość ciśnienia, średnica urządzenia,
 • data wydania decyzji lokalizacyjnej urządzenia,
 • data wydania decyzji pozwalającej na budowę urządzenia przesyłowego lub data posadowienia urządzenia na nieruchomości np. protokół odbioru.

W przypadku określania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości dodatkowo potrzebne są:

 • decyzje podatkowe (podatek od nieruchomości) za okres ostatnich 10 lat,
 • decyzje określające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu za okres ostatnich 10 lat (w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu),
 • * zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu we wszystkich dokumentach planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy) stan na okres bezumownego korzystania.

Służebność drogi koniecznej

Ograniczone prawo rzeczowe określone jako służebność drogi koniecznej służy właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu do drogi publicznej. W myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, można za wynagrodzeniem żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (służebność drogi koniecznej).

 

Służebność gruntowa oznacza obciążenie cudzej nieruchomości w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Droga konieczna to z kolei służebność, której celem jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej). Służebność drogi umożliwia więc przechodzenie lub przejeżdżanie przez cudzą nieruchomość w celu dotarcia do drogi publicznej.

 

Niejednokrotnie brak odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej wyklucza nieograniczony i nieskrępowany dostęp do niej. W konsekwencji właściciel nie może korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno zatem uwzględniać potrzeby takiej nieruchomości oraz stanowić jak najmniejsze obciążenie dla gruntów, przez które droga będzie prowadzić.

 

Służebność drogi koniecznej można ustanowić zarówno wtedy, gdy nieruchomość nie ma żadnego dostępu do drogi, jak i w sytuacjach, gdy dostęp ten jest nieodpowiedni – na przykład nieruchomość graniczy z autostradą, a wjechanie na nią z posesji jest niezgodne z prawem. Służebność drogi można ustanowić na podstawie umowy, orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej lub zasiedzenia.

 

Rolą rzeczoznawcy majątkowego jest w tym przypadku ustalenie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Dopuszczalne jest wynagrodzenie jednorazowe oraz okresowe.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję