ofertawykonywanych usługWycena gruntów zabudowanych

W skład nieruchomości gruntowej zabudowanej mogą wchodzić budynki i inne urządzenia, a także nasadzenia w postaci drzew oraz innych roślin od momentu zasadzenia lub zasiania. Budynki oraz inne urządzenia muszą być trwale z gruntem związane – oznacza to brak możliwości ich odłączenia bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, jak i całości.

Sporządzamy wyceny domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ale również nieruchomości komercyjnych, magazynowych, produkcyjnych oraz nieruchomości nietypowych jak hoteli, stacji paliw, ferm czy szpitali. Profesjonalna wycena wartości budynku to nasza specjalność, a obszarem działania PROJNORM jest zarówno Poznań, gdzie znajduje się siedziba firmy, jak i cała Polska.

Wycena nieruchomości, kiedy jest potrzebna?

Wycena nieruchomości jest konieczna w wielu sytuacjach. Dla banku udzielającego kredytu hipotecznego jest zabezpieczeniem, niezbędna jest również, gdy nieruchomość chcemy ubezpieczyć, a także pozwala ustalić wysokość czynszu, jaki ma płacić wynajmujący nieruchomość.

Wycena gruntów zabudowanych w lokalizacji takiej jak Poznań oraz na innych obszarach zurbanizowanych jest uznawana przez banki, urzędy i sądy jedynie wtedy, gdy sporządzi ją wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę dla danego gruntu zabudowanego jest ważny przez 12 miesięcy, chyba że zmianie uległy uwarunkowania prawne albo inne czynniki.

Profesjonalna wycena wartości budynków

Rzetelna wycena wartości budynków może być sporządzona jedynie przez profesjonalnych rzeczoznawców. To proces, do którego wykorzystywane są różne metody, a ich wybór uzależniony jest między innymi od rodzaju nieruchomości.

Wyróżniamy następujące podejścia:

 • porównawcze – polega na zebraniu i porównaniu cen transakcyjnych nieruchomości podobnych. W ramach podejścia porównawczego można stosować metodę korygowania ceny średniej, porównywania parami lub analizy statystycznej rynku,
 • dochodowe – określa potencjalny dochód uzyskany z najmu nieruchomości lub z prowadzonej na nieruchomości działalności. W podejściu dochodowym występują metoda inwestycyjna i metoda zysku, a także technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni pieniężnych,
 • kosztowe – określa wartość odworzeniową nieruchomości na podstawie kosztu materiału i robocizny pomniejszonych o stopień zużycia obiektu wraz z gruntem. Na podejście kosztowe składają się metoda kosztów odtworzenia i metoda kosztów zastąpienia, a także technika szczegółowa, wskaźnikowa i elementów scalonych.,
 • mieszane – jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. W podejściu mieszanym wyróżniamy metodę pozostałościową kosztów likwidacji I wskaźników szacunkowych gruntu.

Wybór odpowiedniego podejścia i metody należy do rzeczoznawcy majątkowego, który kieruje się zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czym różni się grunt zabudowany od niezabudowanego?

W PROJNORM zajmujemy się zarówno wyceną gruntów niezabudowanych, jak i sporządzaniem operatów szacunkowych dla gruntów zabudowanych. Są to dwie osobne usługi, do których rzeczoznawca majątkowy podchodzi zupełnie inaczej. Podczas gdy na gruncie zabudowanym znajduje się obiekt trwale związany z danym gruntem, na gruncie niezabudowanym nie ma takiego obiektu – są to głównie grunty inwestycyjne, obszary leśne i rolne.

Zdarza się, że określenie rodzaju gruntu jest skomplikowane. W niektórych przypadkach stwierdzenie, czy grunt jest zabudowany, czy niezabudowany, bywa kłopotliwe (na przykład, określenie czy obiekt zlokalizowany na nieruchomości jest trwale związany z gruntem). Doświadczony rzeczoznawca wie jednak, w jaki sposób interpretować przepisy, dlatego prawidłowo określi rodzaj gruntu i przeprowadzi fachową wycenę.

Co wpływa na wartość gruntu zabudowanego?

Rzeczoznawca majątkowy, którego specjalnością jest wycena gruntów zabudowanych, musi brać pod uwagę wiele czynników, takich jak:

 • lokalizacja I sąsiedztwo,
 • stan prawny nieruchomości,
 • przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • powierzchnia gruntu,
 • rodzaj i stan techniczny zabudowy,
 • powierzchnia obiektów kubaturowych,
 • potencjał inwestycyjny,
 • zagospodarowanie terenu.

Wycena nieruchomości jest więc procesem rozbudowanym niezależnie od tego, czy lokalizacją działki jest Poznań, czy inne miasto w Polsce. Istotny jest więc nie tylko sam grunt zabudowany, lecz również jego sąsiedztwo, uwarunkowania prawne i możliwości inwestycyjne.

 

Cel wyceny

W trakcie wyceny określenie wartości nieruchomości następuje dla określonego celu. Wynika on zarówno z przepisów prawa, jak i podejmowanych decyzji dotyczących nieruchomości.

Cele określenia wartości nieruchomości:

 • ustalenie ceny kupna-sprzedaży,
 • bankowo-hipoteczny,
 • postępowanie sądowe,
 • naliczenie opłaty adiacenckiej,
 • naliczenie opłaty planistycznej,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • skarbowo-podatkowy,
 • prywatyzacyjny i uwłaszczeniowy,
 • wywłaszczeniowo-odszkodowawczy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty

 • numer księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej/zasadniczej lub wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni, projekt budowlany),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowo: decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję