Rodoobowiązek informacyjny

Kategorie
 • 
  • Klienci
   • Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Spółka prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań I Normowania „PROJNORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137383, posługująca się nadanymi jej numerami: NIP 7810001992 i REGO 004843008, adres:
     Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań.
    2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu zawarcia i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    • w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności na potrzeby:
    • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
    • realizacji pełnomocnictw,
    • przetwarzania danych osób działających na Pana/Pani rzecz.
    1. Odbiorcami Pana/Pani danych są:
    • pracownicy Administratora danych;
    • podmioty którym udostępnienie stanowi realizację obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
    • świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,
    • Jednostki Samorządu Terytorialnego

    Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi teleinformatyczne (IT), kadrowo-płacowe (HR), księgowe, transportowe, kurierskie.

    1. Administrator danych nie przekazuje Pana/Pani danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
    • w celu zawarcia i wykonania umów – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
    • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
    1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do danych osobowych;
    • przenoszenia danych
    • sprostowania danych;
    • usunięcia danych;
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu.
    1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
    2. Pana/Pani dane osobowe pozyskane mogą być w ramach pełnienia funkcji biegłego sądowego bezpośrednio z Sądu przed którym toczy się Pana/Pani postępowanie.
    3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

     

  • Kontrahenci
   • Zgodnie z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Spółka prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań I Normowania „PROJNORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137383, posługująca się nadanymi jej numerami: NIP 7810001992 i REGO 004843008, adres:
     Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań.
    2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu zawarcia i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    • w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności na potrzeby:
    • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
    • realizacji pełnomocnictw,
    • przetwarzania danych osób działających na Pana/Pani rzecz.
    1. Odbiorcami Pana/Pani danych są:
    • pracownicy Administratora danych;
    • podmioty którym udostępnienie stanowi realizację obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
    • świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,

    Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi teleinformatyczne (IT), kadrowo-płacowe (HR), księgowe, transportowe, kurierskie.

    1. Administrator danych nie przekazuje Pana/Pani danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
    • w celu zawarcia i wykonania umów – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
    • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
    1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do danych osobowych;
    • przenoszenia danych
    • sprostowania danych;
    • usunięcia danych;
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu.
    1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
    2. Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione przez pracodawcę, z którym współpracuje Administrator danych osobowych.
    3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Media Społecznościowe
   • Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych pozostawionych na mediach społecznościowych jest Spółka prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań I Normowania „PROJNORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137383, posługująca się nadanymi jej numerami: NIP 7810001992 i REGO 004843008, adres: ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań.
    2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu wymiany korespondencji w mediach społecznościowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie wyrażonej zgody
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności na potrzeby:
    • promocji Administratora Danych,
    • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
    • realizacji pełnomocnictw,
    • przetwarzania danych osób działających na Pana/Pani rzecz.
    1. Odbiorcami Pana/Pani danych są:
    • pracownicy Administratora danych;
    • podmioty którym udostępnienie stanowi realizację obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
    • świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,
    • osoby korzystające z portalu społecznościowego Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje są jawne);
    • właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown;

    Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi teleinformatyczne (IT), kadrowo-płacowe (HR), księgowe, transportowe, kurierskie.

    1. Wraz z udostępnieniem danych osobowych w portalach społecznościowych może dojść do przekazania danych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych.
    2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
    • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
    1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do danych osobowych;
    • przenoszenia danych
    • sprostowania danych;
    • usunięcia danych;
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu.
    1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny.
    2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Monitoring
   • Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Spółka prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań I Normowania „PROJNORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137383, posługująca się nadanymi jej numerami: NIP 7810001992 i REGO 004843008, adres:
     Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań.
    2. Monitoring prowadzony jest w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych na szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    3. Odbiorcami Pana/Pani danych są podmioty:
    • świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
    • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
    • pracownicy firm ochroniarskich, którzy w ramach umowy realizują ochronę fizyczną obiektu
     w celu zapewnienia ochrony osób i mienia.

    Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi teleinformatyczne (IT), kadrowo-płacowe (HR), księgowe, transportowe, kurierskie.

    1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, do którego dane te są przetwarzane, tj. przez okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesiące od dnia nagrania. Usuwanie obrazu następuje poprzez nadpisywanie obrazu na rejestratorach danych. Czas przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w wypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód
     w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
    2. Ma Pani/Pan prawo do:
    • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO), o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

     

    Informujemy, że na podstawie zapisu monitoringu Administrator danych nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, tym samym zastosowania nie mają przepisy art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO.

     

    1. Administrator danych nie przekazuje Pana/Pani danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    2. Administrator Danych oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny
     i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. Przebywanie na terenie i wokół terenu należącego do Administratora Danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wizerunku).
    3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Osoby prowadzące korespondencje
   • Zgodnie z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Spółka prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań I Normowania „PROJNORM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000137383, posługująca się nadanymi jej numerami: NIP 7810001992 i REGO 004843008, adres:
     Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań.
    2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
    • w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności na potrzeby:
    • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
    • obsługi zgłoszonego wniosku, reklamacji, czy zapytania.
    1. Odbiorcami Pana/Pani danych są:
    • pracownicy Administratora danych;
    • podmioty którym udostępnienie stanowi realizację obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
    • świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,

    Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi teleinformatyczne (IT), kadrowo-płacowe (HR), księgowe, transportowe, kurierskie.

    1. Administrator danych nie przekazuje Pana/Pani danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
    • w celu wymiany korespondencji – do czasu wycofania zgody;
    • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
    1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do danych osobowych;
    • przenoszenia danych
    • sprostowania danych;
    • usunięcia danych;
    • ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu.
    1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i/lub reklamacji, w tym do prowadzenia sprawnej komunikacji.
    2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję