Strefa wiedzyprzydatne informacjeJak przebiega wycena nieruchomości?

17.07.2023

Jedyną osobą uprawnioną do wyceniania nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Specjalista ten dokładnie ocenia wartość gruntów i budynków, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników. Na czym polega praca rzeczoznawcy? Jak przebiega wycena nieruchomości?

Ustalenia przed wyceną nieruchomości w Poznaniu

Wycena nieruchomości w Poznaniu i każdym innym mieście rozpoczyna się od zawarcia umową między specjalistą a właścicielem nieruchomości lub przyjęciem zlecenia wykonania prac. Wówczas ustala się cel, przedmiot i zakres wyceny, koszty sporządzenia operatu szacunkowego i termin wykonania prac przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podczas pierwszej rozmowy rzeczoznawca majątkowy może również wskazać dokumenty, które trzeba będzie dostarczyć przed rozpoczęciem wyceny. Właściciele gruntów, domów, mieszkań oraz obiektów komercyjnych powinni przygotować zwłaszcza numer księgi wieczystej i aktualne dokumenty geodezyjne (odpowiednio mapa ewidencyjna, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynku lub rejestru lokali) .

Jeśli wycenie mają podlegać nieruchomości zabudowane, jak wolnostojące domy, całe kamienice czy obiekty komercyjne, warto zgromadzić również następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – jeśli obowiązują jego ustalenia,

 • dokumentacja techniczna dotycząca budynku w postaci projektu budowanego, inwentaryzacji

 • decyzja pozwolenia na budowę oraz decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli były wydane,

 • aktualne dokumenty geodezyjne (uproszczony wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, wypisz kartoteki lub rejestru budynków),

 • numer księgi wieczystej.

Odpowiednio przygotowane dokumenty mogą znacznie przyspieszyć pracę rzeczoznawcy majątkowemu odpowiedzialnego za wycenę nieruchomości. Specjalista informuje klienta wcześniej, jakie dokumenty będą niezbędne do realizacji zlecenia.

Operat szacunkowy przy wycenie nieruchomości

Przy wycenie wartości budynku lub gruntu powstaje operat szacunkowy. To dokument, który może być sporządzony wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego do rejestru państwowego. Operat szacunkowy jest jedynym potwierdzeniem pracy rzeczoznawcy majątkowego akceptowanym przez sądy czy banki. Okazuje się on niezbędny m.in. podczas wnioskowania o przyznanie środków na zakup nieruchomości.

Przy wycenie przedsiębiorstw, gruntów, mieszkań, domów i innych nieruchomości stosuje się różne podejścia i metody wyceny. Trzeba bowiem wiedzieć, że istnieją różne podejścia i metody szacowania wartości, a specjalista zawsze dostosowuje odpowiednią do parametrów nieruchomości, celu wyceny i danych z rynku nieruchomości.

Co bierze się pod uwagę przy wycenie nieruchomości?

Wycena przedsiębiorstw, obiektów mieszkalnych i gruntów będzie się od siebie różnić. Rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy zawsze uwzględnia indywidualne parametry danej nieruchomości. Mowa tu zwłaszcza o:

 • lokalizacji,

 • powierzchni zarówno gruntu jak i budynku

 • stanie prawnym,

 • stanie technicznym wraz z infrastrukturą

 • dojeździe

 • ograniczeniach

Oczywiście wycena gruntów będzie opierać się na innych czynnikach niż wycena nieruchomości zabudowanych. W jej przypadku specjalista skupia się zwłaszcza na lokalizacji, stanie prawnym, powierzchni, ewentualnych przyłączach, wydanych decyzjach i możliwościach inwestycyjnych. Za każdym razem konieczne jest zastosowanie indywidualnego podejścia. Z tego powodu wyceny nieruchomości w Poznaniu i każdym innym mieście nie przeprowadza się w jeden dzień.

Wycena przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego

Jeszcze bardziej skomplikowana jest wycena przedsiębiorstwa. Obejmuje ona bowiem nie tylko wycenę środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale również wartość przedsiębiorstwa w oparciu o generowany zysk. Wycena przedsiębiorstwa wymaga jeszcze szerszego spojrzenia, a co za tym idzie dłuższego czasu pracy.

Ile czeka się na sporządzenie operatu szacunkowego po wycenie nieruchomości?

By wycenić wartość budynku, wymaga się zgromadzenia różnych dokumentów, zbadania stanu nieruchomości i dokonania obliczeń. Specjalista musi również przeprowadzić oględziny nieruchomości i sporządzić operat szacunkowy. Najczęściej na wydanie tego dokumentu czeka się około 10 do 15 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zlecenia. Wraz ze wzrostem złożonością nieruchomości może wydłużyć się czas realizacji.

Termin realizacji wyceny mieszkania czy domu zawsze zależy od specjalisty. Ustala się go indywidualnie podczas pierwszego spotkania, w trakcie którego ustala się też cel przeprowadzenia działań.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Wycena nieruchomości zakończona sporządzeniem operatu szacunkowego jest niezbędna przede wszystkim w sytuacji, gdy dana osoba ubiega się o kredyt hipoteczny lub ma długi, które następnie będą ściągane z hipoteki. Na taki krok decydują się też właściciele nieruchomości, którzy chcą podzielić majątek, a nawet wynająć lub sprzedać swój obiekt. Wycena przez specjalistę pozwala na wiarygodne określenie wartości nieruchomości, co umożliwia uniknięcie dużych strat związanych z niedoszacowaniem jej przez właściciela.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję