Strefa wiedzyprzydatne informacjeCzym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy w Poznaniu?

04.07.2023

Wycena nieruchomości, maszyn i innych środków trwałych musi być przeprowadzona przez specjalistów. Osobą uprawnioną do sporządzania operatów szacunkowych jest rzeczoznawca majątkowy. Czym dokładnie zajmuje się taki specjalista?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą, który ma odpowiednie uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości. Zostaje się nim w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aby rzeczoznawca majątkowy mógł wyceniać nieruchomości, musi uzyskać pozytywny wynik na egzaminie państwowym. Następnie jest wpisywany do rejestru państwowego i uzyskuje numer, którym posługuje się w swojej pracy.

Rzeczoznawca majątkowy najczęściej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Może działać także w ramach spółki zajmującej się szacowaniem wartości nieruchomości. Zdarza się też, że specjaliści są zatrudniani w biurach świadczących usługi w tym zakresie. Wówczas pracują oni w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Rzeczoznawca majątkowy może również pełnić funkcję biegłego sądowego.

Co wycenia rzeczoznawca majątkowy?

Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy wycenianie nieruchomości, a także urządzeń, maszyn i innych obiektów na stałe związanych z danym miejscem. Taka osoba współpracuje zarówno z właścicielami firm, jak i klientami indywidualnymi, którzy chcą poznać wartość swojej nieruchomości. Po zakończonych pracach rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy. Jest to dokument potwierdzający każdy etap jego pracy i jest on zatwierdzony indywidualną pieczęcią zawodową.

Specjalista wycenia przedsiębiorstwa, lokale usługowe, magazyny, hotele, stacje paliw, gospodarstwa, szpitale i prywatne mieszkania oraz domy. Określa on także wartość gruntów, zarówno zabudowanych, jak i tych bez żadnych obiektów znajdujących się na ich powierzchni (niezabudowanych).

Rzeczoznawca majątkowy musi działać w oparciu o restrykcyjne przepisy prawa i standardy zawodowe. Wymaga się od niego szczególnej staranności i zachowania zasad etyki zawodowej. Osoba ta musi być bezstronna i sumienna. Jednocześnie specjalista nie może dzielić się pozyskanymi informacjami z osobami trzecimi. Obowiązuje go tajemnica zawodowa.

Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego?

By pracować jako rzeczoznawca majątkowy, trzeba dysponować rozległą wiedzą. Taki specjalista musi orientować się w aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, który zmienia się dynamicznie. Jednocześnie wie on, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy sporządzaniu wyceny. Specjalista kieruje się cenami transakcyjnymi podobnych obiektów w zbliżonej lokalizacji, a także parametrami budynku należącego do danego klienta. Skupia się on na wszystkich najważniejszych czynnikach, które mogą wpływać na wartość nieruchomości. Na tej podstawie powstaje operat szacunkowy, składający się kilkudziesięciu stron. Wycena nieruchomości bywa bowiem pracochłonna, czasochłonna i wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów.

Operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego jest jednak ważny przez ograniczony czas – jedynie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Wartość nieruchomości może się dynamicznie zmieniać, dlatego tak ważna jest precyzja podczas wykonywanych obliczeń.

Ekspertyzy rzeczoznawcy majątkowego w Poznaniu i nie tylko

Rzeczoznawca majątkowy może również przeprowadzać ekspertyzy. Są one cenione zwłaszcza przez przedsiębiorców oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie konkretnym terenem. Najczęściej opracowania rzeczoznawcy majątkowego dotyczą takich kwestii, jak:

 • skutki zmiany lub uchwalenia planów miejscowych,

 • efektywność inwestowania w nieruchomości na danym terenie,

 • zmiany na rynku związanym z nieruchomościami,

 • wycena środków trwałych.

Nie zawsze prace rzeczoznawcy majątkowego muszą kończyć się sporządzeniem operatu szacunkowego, może on przygotować analizę lub opinię o wartości. Trzeba jednak pamiętać, że operat szacunkowy ma dużą moc. Mogą go redagować wyłącznie osoby ze specjalnymi uprawnieniami wpisane do państwowego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Specjaliści od wyceny, którzy nie mają takiego tytułu, nie przygotowują operatów szacunkowych wymaganych np. przez banki i sądy.

Kiedy konieczne jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Po zakończonych pracach sporządza operat szacunkowy. Jest on niezbędny przy wielu transakcjach. Najczęściej z pomocy rzeczoznawcy majątkowego korzystają osoby i podmioty, które chcą:

 • kupić nieruchomość,

 • sprzedać nieruchomość,

 • oddać nieruchomość w użytkowanie wieczyste,

 • dokonać zwrotu na rzecz byłych właścicieli,

 • podzielić majątek,

 • zbyć nieruchomość najemcom,

 • przeprowadzić postępowanie spadkowe,

 • wnieść aport,

 • dokonać amortyzacji środków trwałych,

 • uzyskać odszkodowanie,

 • odwołać się do decyzji dotyczących nieruchomości,

 • określić poniesione nakłady.

Wycena nieruchomości jest niezbędna również w celu uzyskania kredytu hipotecznego. Banki akceptują jedynie dokumenty sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych z uprawnieniami do szacowania wartości nieruchomości. Na ich podstawie jest podejmowana decyzja o przyznaniu kredytu oraz tego, jaka będzie jego wysokość.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję