Strefa wiedzyprzydatne informacjeWycena kopalin, na czym polega i kiedy jest potrzebna?

22.03.2024

Kopaliny mogą mieć dużą wartość, uwzględnianą podczas wyceny całej nieruchomości lub przedsiębiorstwa. Określanie jej wymaga zastosowania kilku zasad. Na czym dokładnie polega wycena kopalin, kiedy się ją przeprowadza i kto wykonuje czynności?

Kiedy wycenia się kopaliny?

Złoża kopalin mogą znajdować się pod ziemią istniejących nieruchomości. Nie zawsze jednak stanowią ich część składową. Wówczas nie przeprowadza się ich wyceny, określając wartość nieruchomości. Jeśli jednak są częścią składową działki, możliwe jest ich uwzględnienie. Ma to miejsce w sytuacji, gdy kopalina może być wydobyta metodą odkrywkową.

Aby sprawdzić, czy przy wycenie nieruchomości można wziąć pod uwagę kopaliny, należy przyjrzeć się miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Ważna jest także dokumentacja geologiczna na danym terenie.

Jak wycenia się nieruchomości położone na złożach kopalin?

W trakcie wyceny nieruchomości znajdujących się na złożach kopalin korzysta się z podejścia porównawczego lub dochodowego. Do uzyskanej sumy dolicza się wartość kopaliny. Zdarza się jednak, że parametry danej nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie jednorodnego podejścia. Wówczas korzysta się z metody mieszanej.

Najpopularniejsze sposoby wyceny nieruchomości znajdującej się na złożach kopalin:

 • podejście dochodowe – w tym przypadku zakłada się, że wydobycie kopaliny może przynieść dochód. Dolicza się go do wartości wszystkich obiektów i gruntu po zakończeniu wydobycia,
 • podejście porównawcze – w tym przypadku bierze się pod uwagę wartości nieruchomości w okolicy, o podobnych parametrów i znajdujących się na podobnych złożach kopalin.

Trzeba jednak pamiętać, że wynik wyceny zmieni się w sytuacji, gdy będzie prowadzone wydobycie ze złoża. Wówczas konieczne jest ponowne przeprowadzenie czynności. W tym czasie uwzględnia się zasobność złoża po zakończeniu eksploatacji.

Co bierze się pod uwagę w trakcie wyceny kopalin?

W trakcie wyceny kopalin specjalista bierze pod uwagę takie informacje, jak rodzaj surowca, zasobność zboża, jakość kopaliny, warunki i koszty eksploatacji, rynek zbytu i możliwe przychody, brane pod uwagę w metodzie dochodowej.

W przypadku wyceny firm z branży górniczej bierze się pod uwagę nie tylko same kopaliny, lecz także grunt i znajdujące się na nim obiekty, włącznie z maszynami wykorzystywanymi do pracy. Najczęściej wycena przedsiębiorstw tego typu jest kompleksowa. Wynika to z faktu, że na wartość takich firm w ogromnym stopniu wpływają kopaliny znajdujące się pod powierzchnią.

W każdym przypadku wycena jest przeprowadzana indywidualnie. Specjalista musi zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o parametrach danego terenu oraz złoża kopalin. Ważne jest też uwzględnienie dodatkowych obiektów. Proces wyceny przedsiębiorstw może trwać nawet kilka tygodni, w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia.

Jakie dokumenty przydadzą się podczas wyceny kopalin?

W trakcie wyceny kopalin warto korzystać z dokumentacji, która pozwala na uzyskanie jak najbardziej rzetelnego wyniku. Pomocne okazują się takie źródła informacji, jak:

 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa rekultywacji,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz terenu górniczego,
 • dokumentacja geologiczna złoża kopaliny,
 • wydane koncesje na wydobycie kopaliny

Specjalista w trakcie wyceny musi zapoznać się z tymi dokumentami i przeanalizować geologiczne parametry kopaliny. Ważne jest także dysponowanie wiedzą o kosztach eksploatacji danego surowca oraz ceną surowca. Pozwala to na określenie przewidywanych zysków związanych z jego wydobyciem.

Kto może skorzystać z wyceny kopalin?

Wycena kopalin najczęściej ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw z branży górniczej. Może mieć ona na celu sprzedaż nieruchomości, jej dzierżawę, kupno czy podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących kolejnych inwestycji. Wycena kopalin często jest wykonywana w związku z zamknięciem danej kopalni. Określenie wartości przedsiębiorstwa z branży górniczej może być niezbędne także w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty.

Nieruchomości podlegające wycenie kopalin nie zawsze są zabudowane. Często są to puste grunty rolne lub leśne, na których zauważono cenne surowce. To wszystkie obszary, na których potencjalnie można przeprowadzić eksploatację kopalnianą lub jest już ona realizowana.

Kto wykonuje wycenę kopalin?

Wycena kopalin jest przeprowadzana przez rzeczoznawców majątkowych, czyli jedynych specjalistów w Polsce uprawnionych do sporządzania operatu szacunkowego. To dokument akceptowany w trakcie różnych transakcji i postępowań sądowych. Często w trakcie bardziej skomplikowanych spraw rzeczoznawca majątkowy współpracuje z innymi specjalistami, jak np. geolodzy czy geodeci. Pozwala to na uzyskanie jak najdokładniejszego wyniku prac. Wycena przedsiębiorstw z branży zajmującej się pozyskiwaniem kopalin zwykle jest dość skomplikowana, dlatego wymaga od ekspertów dysponowania szeroką wiedzą w wielu zakresach.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję