Strefa wiedzyprzydatne informacjeNa czym polega wycena środków trwałych?

08.02.2024

Wycena może dotyczyć różnego rodzaju dóbr. Wśród nich wyróżnia się m.in. środki trwałe, które stanowią składnik majątku. Czym dokładnie są takie elementy? Co można zaliczyć do środków trwałych i jak się je wycenia?

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok. Muszą być one jednocześnie kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby danej jednostki. Do środków trwałych można zaliczyć:

 • maszyny – budowlane, transportowe, a także występujące w zakładach przemysłowych,
 • nieruchomości – budynki, lokale stanowiące odrębną własność, grunty,
 • inwentarz żywy,
 • ulepszenia dokonane w obrębie obcych środków trwałych.

Istnieje też rozdział środków trwałych na te będące w budowie i należące do korzystającego. Pierwsze z nich to wszelkie aktywa w trakcie budowy, montażu oraz ulepszania już istniejących obiektów. Środki trwałe korzystającego najczęściej odnoszą się do urządzeń, z których korzysta leasingobiorca. Aby możliwe było ich zaliczenie do tej grupy, umowa musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Warto skupić się też na pojęciu zaliczek na środki trwałe w budowie. To pieniądze przekazane na poczet dostaw i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Takim mianem określa się środki, które w dniu wyceny zostały przekazane dostawcom, jednak zakupione za nie produkty nie dotarły jeszcze pod wskazany adres.

Przygotowanie do wyceny środków trwałych

Aby możliwe było przeprowadzenie wyceny środków trwałych, konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Zaleca się stworzenie spisu poszczególnych dóbr, a także środków trwałych będących w budowie oraz zaliczek na środki trwałe.

Inwentaryzację środków trwałych można przeprowadzać cyklicznie. Najczęściej ma to miejsce na zakończenie roku obrotowego. Taka wycena pozwala określić majątek przedsiębiorstwa i prognozy na kolejne miesiące.

Metody wyceny wartości początkowej środków trwałych

Środki trwałe wycenia się zgodnie z przyjętymi zasadami. Prezentuje się to w następujący sposób:

 • środki zakupione – ich wartość początkową wylicza się po cenie nabycia,
 • środki otrzymane nieodpłatnie – wartość początkowa to cena sprzedaży na dzień wyceny,
 • środki przekwalifikowane z nieruchomości inwestycyjnych – wartość określa się w zależności od zasad wyceny nieruchomości inwestycyjnej i ksiąg rachunkowych,
 • środki otrzymane w formie aportu – wartość początkowa przyjęta w statucie jest nie wyższa od ceny sprzedaży.

Wartość początkowa to nie wszystko. W momencie wykonywania wyceny środków trwałych bierze się bowiem pod uwagę wszelkie zwiększenia i zmniejszenia tej sumy. Mogą mieć one związek z poczynionymi inwestycjami, a także zmieniającą się sytuacją na rynku.

Podwyższenie i obniżenie wartości środków trwałych

Na podwyższenie wartości początkowej wpływają m.in. koszty ulepszenia środka trwałego. Mogą mieć one charakter przebudowy, modernizacji, rekonstrukcji czy rozbudowy. Takie kroki muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Obniżenie wartości środków trwałych najczęściej powoduje zmiana technologii produkcji, wycofanie dóbr z użytku czy ich przeznaczenie do likwidacji.

Po co przeprowadza się wycenę środków trwałych?

Wycena środków trwałych najczęściej jest przeprowadzana w celu dokonania amortyzacji. To dobry wybór także w sytuacji, gdy właściciel decyduje się na ubezpieczenie lub sprzedaż majątku firmy. Niekiedy wycena środków trwałych przeprowadzana przez rzeczoznawcę majątkowego jest wymagana przez sąd. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o przyznanie kredytu inwestycyjnego.

Wycena środków trwałych jest niezbędna do opracowania sprawozdania finansowego. Musi być ono zgodne z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Taki dokument precyzyjnie przedstawia kondycję finansową firmy. Pozwala to na znacznie łatwiejsze porównanie jej z sytuacją innych przedsiębiorstw.

Kto przeprowadza wycenę środków trwałych?

Wycena środków trwałych wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorcy może być przeprowadzona przez księgową. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Specjalista jest niezbędny zwłaszcza wtedy, gdy trzeba określić ceny transferowe, sprzeda

środek trwały, dokonać aportu czy przekształcić spółkę. To także usługa związana z zabezpieczeniem wierzytelności przez instytucję finansową lub oferującą leasing. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje też wyceny w celu zbadania utraty wartości aktywów oraz określenia wartości nieruchomości inwestycyjnych.

Rzeczoznawca majątkowy dysponuje uprawnieniami, które pozwalają na rzetelne określanie wartości wszelkich dóbr. Taki specjalista może więc dokonać dokładnej wyceny, pokazującej aktualny stan finansowy firmy. Wycena przedsiębiorstwa i jego środków trwałych może być zakończona wystawieniem opinii o wartości lub operatem szacunkowy. Dokument ten jest wymagany np. przez banki udzielające kredytów inwestycyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję