Strefa wiedzyprzydatne informacjeNa czym polega służebność drogi?

11.08.2023

Każdy właściciel działki musi mieć możliwość dojazdu do niej w prawnie uregulowany sposób. Zdarza się jednak, że niektóre grunty nie mają bezpośredniego dostępu do publicznych dróg dojazdowych. Wówczas ustanawia się służebność drogi koniecznej. Na czym to polega?

Czym jest służebność drogi?

Służebność drogi koniecznej pozwala na przejazd przez działkę należącą do innej osoby w celu dostania się na własną posesję. Na ten temat mówi art. 285 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim służebność gruntowa jest prawem rzeczowym, obciążającym właściciela jednej nieruchomości na rzecz drugiej.

Oznacza to, że służebność drogi odnosi się do możliwości dojazdu na swoją posesję przez działkę sąsiada. Najczęściej chodzi właśnie o możliwość dostania się na teren posesji. Służebność może jednak działać także w kilku innych kwestiach.

Obowiązuje ona w sytuacji, gdy:

 • właściciel nieruchomości nie ma trwałego dostępu do drogi publicznej,

 • konieczne jest uwzględnienie interesu społeczno-gospodarczego,

 • wytyczenie drogi nie spowoduje szkód na obciążonej działce.

Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione, aby możliwe było wytyczenie drogi koniecznej.

Wymagania dotyczące służebności drogi

Służebność drogi koniecznej umożliwia przejazd na swoją działkę przez teren sąsiada. Aby jednak było to wykonalne, droga musi mieć odpowiednio dużą szerokość. Zakłada się, że powinna ona mieścić samochód wraz z przewożonym towarem. Jest to niezbędne w sytuacji, gdy na działce prowadzone są prace budowlane, remontowe lub prowadzona jest działalność gospodarczą.

Prawo służebności drogi nie wspomina o dokładnych jej wymiarach. Istnieje jednak opcja sięgnięcia po inne przepisy, dotyczące warunków technicznych. Mówią one o tym, że droga dojazdowa powinna mieć nie mniej niż 3 metry szerokości. Jeśli obok ma znaleźć się chodnik dla pieszych, cały szlak komunikacyjny powinien mieć co najmniej 5 metrów szerokości.

Ustanawianie służebności drogi

Aby ustanowić służebność drogi, konieczne jest podpisanie porozumienia pomiędzy właścicielami sąsiednich posesji. Taki dokument przyjmuje formę aktu notarialnego, a więc musi być zawarty w obecności notariusza. Zdarza się jednak, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia co do przebiegu czy szerokości drogi dojazdowej. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Właściciel nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej ma bowiem prawo do żądania wyznaczenia trasy dojazdowej na posesji sąsiada.

Wniosek do sądu powinien złożyć właściciel działki bez dostępu do drogi publicznej. Niekiedy dokument można dostarczyć też do urzędu gminy, na której terenie znajdują się obie nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że zwykle za udostępnienie fragmentu działki jej właścicielowi należy się stosowne wynagrodzenie.

Kwotę tę można wyliczyć samodzielnie lub poprosić o pomoc rzeczoznawcę majątkowego w Poznaniu i innych miastach. Specjalista ten zajmuje się wyceną gruntów, także tych niezabudowanych. To dobra opcja w sytuacji, gdy strony nie mogą porozumieć się co do należnej kwoty.

Wycena służebności gruntu

Wartość gruntu może się mocno zmienić na przestrzeni czasu. Z tego powodu należność za wykorzystanie fragmentu działki nie zawsze jest przeliczana po cenie, za jaką kupiono metr nieruchomości. W trakcie wyliczania wartości służebności skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy majątkowego w Poznaniu i każdym innym dużym mieście jest wskazane. Specjalista wie, jak odpowiednio obliczyć ten koszt, biorąc pod uwagę sytuację na rynku, a także parametry samej nieruchomości.

Wycena służebności gruntu może okazać się niezbędna również w sytuacji, gdy ma dojść do wypowiedzenia umowy. Wówczas konieczne jest bowiem spłacenie należności, która z biegiem czasu mogła się mocno zmienić. Wyceną gruntu zawsze powinien zająć się rzeczoznawca majątkowy, jedyny specjalista ze stosownymi uprawnieniami.

Służebność drogi a zasiedzenie

Służebność drogi można nabyć również poprzez zasiedzenie. To sytuacja, w której dana osoba korzysta z drogi dojazdowej bez podpisania stosownych dokumentów przez co najmniej 20 lat. W takim przypadku trzeba jednak stwierdzić, że użytkownik trasy poniósł nakłady własne związane z jej przygotowaniem. Oznacza to, że jeśli dana osoba utwardziła drogę czy przygotowała most, a następnie korzystała z niej przez 20 lat, zyskuje ona prawo do jej dożywotniego wykorzystywania bez podpisywania aktu notarialnego.

Podsumowując, nabycie służebności drogi jest możliwe w wyniku:

 • podpisania aktu notarialnego,

 • wydania orzeczenia sądowego,

 • zasiedzenia,

 • decyzji administracyjnej.

Zniesienie służebności drogi

Służebność drogi można zmienić w trakcie jej trwania. Po ustanowieniu warunków istnieje opcja złożenia wniosku do sądu z chęcią zmiany warunków użytkowania drogi. Zniesienie służebności następuje za wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości władnącej. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy służebność staje się zbyt uciążliwa dla właściciela działki obciążonej, a posesja władna ma już inny dojazd. Oznacza to, że do takiego wypowiedzenia dochodzi najczęściej wtedy, gdy z drugiej strony działki zostanie wybudowana droga publiczna.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję