Wycena złóż

Wycena złóż

Wycena gruntów położonych na złożach kopaliny stanowiących część składową nieruchomości (dotyczy to kopalni odkrywkowych) gdzie dla gruntów, z reguły rolnych bądź leśnych uwzglednia się fakt zalegania pod powierzchnią gruntu kopaliny, wpływający na wzrost wartości tego gruntu w powiązaniu z przyszłymi dochodami z eksploatacji. Rzeczoznawcy firmy PROJNORM zajmują się wyliczeniami wartości rynkowej gruntów na terenach, które mogą podlegać lub podlegają eksploatacji kopalnianej. Przedmiot naszej pracy obejmuje poniższe obszary:

 

Wycena złóż kopaliny dla przedsiębiorcy który dysponuje prawem do gruntu w formie prawa własności, użytkowania wieczystego czy dzierżawy oraz posiada koncesję na wydobycie z określonym kierunkiem rekultywacji po zakończeniu eksploatacji zasobów. Oszacowanie wartości złoża określa się w podejściu dochodowym z uwzględnieniem:

 • rodzaju kopaliny
 • zasobów złoża
 • jakości kopaliny
 • warunków i kosztów eksploatacji
 • mozliwych do osiągnięcia przychodów

Wycena kopalin, której dokonywaliśmy w naszej dotychczasowej praktyce, obejmowała:

 • kruszywo naturalne
 • surowce skalne
 • gliny ceramiczne
 • węgiel brunatny
 • torfy

 

Wycena wód podziemnych jest określeniem wartości pozwolenia wodno prawnego na pobór wód głębinowych dla celów pitnych i przemysłowych. Odianą jest tu określenie wartości prawa poboru wód leczniczych.

Są to prawa z grupy wartości niematarialnych i prawnych nie określane w bilansach a podnoszące istotnie wartość majątku i zdolność kredytową zakładów wodociagowych, sanatoriów, a również przedsiębiorstw dysponujących własnumi ujęciami.

 

Wycena może ponadto obejmować:

 • grunty poza terenami złoża będące w dyspozycji przedsiębiorcy
 • nakłady na terenie kopalni w postaci budynków i budowli
 • maszyny i urządzenia

W tym przypadku będzi to wycena składników majątkowych, wykorzystanie tych danych może posłużyć do wyceny przedsiębiorstwa eksploatującego zasoby w rozumieniu art. 551 KC jako zorganizowanej całości lub części.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas!